Általános Szerződési Feltételek


A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja a tárgyi hatálya alá tartozó VEMOCO szolgáltatásra és annak igénybevételére vonatkozó egységes feltételrendszer rögzítése, valamint a Szolgáltató és a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó közötti jogviszony szabályozása.

I. SZERZŐDÉS TÁRGYA

 1. A szerződés tárgya a Felhasználó által megvásárolt VEMOCO modul (a továbbiakban: Eszköz) által a Szolgáltató részére továbbított adatok tárolása és feldolgozása. A Szolgáltató az Eszköz által küldött adatokat tárolja, feldolgozza, on-line felületen (web-portál és mobil-alkalmazás) keresztül a Felhasználó számára hozzáférhetővé teszi, valamint ahhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat nyújt (a továbbiakban: Szolgáltatás).
 2. A Felhasználó által a Szolgáltatótól megvásárolt és a gépkocsiba szerelt Eszköz biztosítja az összeköttetést a gépjármű és a Szolgáltató informatikai rendszere között, mely együttesen lehetővé teszi különböző, az alábbiakban felsorolt funkciók elérését a Felhasználó számára:
  • Riasztási funkciókhoz való hozzáférés (autóvédelmi riasztás, vezetési non-konformitási adatok, veszélyriasztások),
  • Vezetői viselkedés mérése,
  • Gépjármű távdiagnosztika,
  • Fogyasztási adatok hozzávetőleges számítása,
  • Nyomkövetés,
  • Baleseti sürgősségi mentés emelt szintű szolgáltatáscsomag esetében
  A Szolgáltatás részletes leírása, az annak keretében elérhető funkciók aktuális listája, valamint az egyes szolgáltatás-csomagokhoz kapcsolódó szolgáltatási árlista a www.vemoco.com weboldalon keresztül érhető el.

II. SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

 1. A VEMOCO modul egy OBD-II eszköz, mely az alábbi járművekkel kompatibilis:
  • 2000. január 1. után gyártott benzinüzemű és 2003. január 1. után gyártott dízelüzemű személygépkocsik és tehergépkocsik, 2,5 t össztömeg alatt;
  • 2002. január 1. után gyártott benzinüzemű és 2007. január 1. után gyártott dízelüzemű személygépkocsik és tehergépkocsik 2,5 t össztömeggel.
  A Szolgáltatás igénybevételéhez a Felhasználónak rendelkeznie kell a Szolgáltatótól megvásárolt és a járműbe beszerelt – Eszközzel. Szolgáltatás kizárólag folyamatosan fizetett előfizetési díj ellenében vehető igénybe. Az Eszközben lévő SIM kártya a Szolgáltató mobil-szolgáltató partnerének tulajdonát képezi.
 2. Az Eszköz járműbe történő beszerelése nem igényel speciális szaktudást, melyre tekintettel azt a Felhasználó maga végzi el. A Felhasználónak lehetősége van az Eszköz beszerelését, a Szolgáltató honlapjáról elérhető listán szereplő szakszervizekkel elvégeztetni. Amennyiben az Eszköz beszereléséhez a Felhasználó szakszervizt kíván megbízni, úgy annak valamennyi költségét köteles viselni.
 3. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás csak akkor működőképes, ha az adattovábbítást biztosító Eszköz, illetve az adattovábbítás útvonalai is működőképesek. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a távközlési és helymeghatározási rendszerek hibájából, illetve a lefedettség hiányából eredő szolgáltatás-kimaradás, valamint a Felhasználó által használt mobil-eszközök meghibásodása folytán keletkezett károkért.
 4. A Szolgáltatás keretében továbbított adatokat a Szolgáltató az alábbi felületeken keresztül teszi Felhasználó számára hozzáférhetővé:
  • Szolgáltatói webportál: app.vemoco.com
   A webportál eléréséhez támogatott böngészők: Internet Explorer 7.0 vagy újabb verziók, Firefox 9.0 vagy újabb, Opera 12.1 vagy újabb, Chrome 10.0 vagy újabb, Safari 5.1 vagy újabb.
  • Mobil alkalmazás: A mobil alkalmazás igénybevételéhez legalább Android 4.3, vagy iPhone iOS 4.3-nál újabb operációs rendszerű telefonnal kell rendelkeznie. A mobil alkalmazás az AppStore, illetve a Google Play felületéről ingyenesen letölthető. A szolgáltatói webportál elérhető a mobiltelefon böngészőjéből is.
  Mindkét felület eléréséhez élő internet hozzáférés (adatforgalom), valamint a Szolgáltató által e-mailen megküldött felhasználónév/jelszó megadása szükséges. Felhasználó tudomásul veszi, hogy felhasználónevét/jelszavát köteles titokban tartani és nem jogosult azt harmadik személy tudomására hozni. A Szolgáltató az ennek elmulasztásából eredő károkért való felelősséget kizárja.

III. SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, IDŐTARTAMA

 1. A Szerződés az Eszköz, valamint a Szolgáltatás www.vemoco.com honlapon keresztül történő megrendelésekor, jelen ÁSZF elfogadásával jön létre. A Szerződés megkötésére kizárólag a Szolgáltatással érintett jármű tulajdonosa vagy üzembentartója jogosult.
 2. A Szolgáltatás megrendelésére a www.vemoco.com honlapon található adatlap kitöltésével kerülhet sor. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megadott adatok valódiságát ellenőrizze. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Felhasználó az adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul köteles jelezni a Szolgáltató felé. Az adatok megváltoztatására a szolgáltatói webportálon az ügyfélkapuba történő bejelentkezést követően, van lehetőség. Az adatváltozás bejelentésének elmulasztásából eredő károk a Felhasználót terhelik.
 3. A Szolgáltató a megrendeléskor megkülönbözteti a lakossági (természetes személy) és a vállalati felhasználót. A megrendeléskor a Felhasználó köteles nyilatkozni arról, hogy a Szolgáltatást lakossági vagy vállalati felhasználóként, továbbá, hogy a jármű tulajdonosaként vagy üzembentartójaként kívánja igénybe venni.
 4. Az Ügyfél a honlapon történő megrendeléssel visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a jelen ÁSZF feltételeit megismerte és elfogadja, valamint, hogy a Szolgáltató információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szerinti adatkezeléséhez hozzájárul.
 5. A Szerződést a Felek határozatlan időtartamra kötik meg.

IV. SZOLGÁLTATÁSI DÍJ

 1. A Felhasználó a Szolgáltatásért díjat köteles fizetni. A Szolgáltatás mindenkori díjait a Szolgáltató a www.vemoco.com weboldalon teszi közzé. A Szolgáltató a szolgáltatási díjakról a Felhasználó által megadott e-mail címre elektronikus számlát küld a Felhasználó részére, illetve azt 12 hónapig visszamenőleg elérhetővé teszi az ügyfélkapun keresztül. Jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó kifejezetten beleegyezik az elektronikus számla alkalmazásához.
 2. A Felhasználó közösségi adószáma megadásával egyben kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező szolgáltatást adóalanyként, gazdasági tevékenységéhez veszi igénybe. Ezt az azonosítót ebben az esetben a Felhasználó köteles közölni a Szolgáltatóval. (EU 282/2011 Végrehajtási Rendelet 17-18. cikk, 55. cikk)
  A Szolgáltató a Felhasználó által megadott közösségi adószámot, egyben a Felhasználó adóügyi illetőségének is tekinti, azaz azt a helyet tekinti jelen szolgáltatás szempontjából a gazdasági letelepedettsége helyének, amelyik ország adóhatósága a Felhasználó által megadott közösségi adószámot részére kiadta. (EU 282/2011 Végrehajtási Rendelet 20-24. cikk)
  A közösségi adószám hiánya esetén, vagy amennyiben a Felhasználó nem közli azt a Szolgáltatóval, továbbá a Szolgáltatónak nem áll módjában más regisztrációs adat (harmadik országbeli adószám) ellenőrzése, Szolgáltató a Felhasználót úgy tekinti, mint aki nem adóalanyként jár el a szolgáltatás igénybevétele során.
  A Felhasználó közösségi adószámának visszavonásáról, megszűnéséről, illetve korábban megadott közösségi adószáma helyett másik közösségi adószám használatáról annak bekövetkeztétől számított 5 napon belül köteles értesíteni a Szolgáltatót.
  Jelen pont vonatkozásában közösségi adószámnak a 2006/112 EK Irányelv 214. cikkében meghatározott azonosító szám minősül.
 3. A szolgáltatási díj megfizetésére a www.vemoco.com honlapon keresztül, bankkártyás fizetéssel van lehetőség. A honlapon a Felhasználó felhatalmazhatja a Szolgáltatót, hogy a szolgáltatási díjakat minden hónapban automatikusan vonja le a megadott bankkártya adatok felhasználásával. Ebben az esetben a Felhasználó bankkártyája az adott hónapban esedékes szolgáltatási díj összegével a szolgáltatási hónapforduló napján megterhelésre kerül. Amennyiben a Felhasználó a megrendelés során nem hatalmazta fel a Szolgáltatót az előfizetési díj beszedésére, úgy ezt később is megteheti www.vemoco.com/login oldalon. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltatás megrendelésekor az első 90 (kilencven) napra esedékes Szolgáltatási díj előre, egy összegben fizetendő, abban az esetben is, amennyiben a Felhasználó a folyamatos, havi fizetési periódus mellett döntött.
 4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás díját megváltoztassa, amennyiben arról a VI.2. pontban foglaltak szerint előzetesen tájékoztatja a Felhasználót. A Szolgáltatási díj módosítása a Felhasználó által előre megfizetett szolgáltatási díjakat nem érinti.
 5. A Szolgáltatási díj egy hónapra, az Európai Unió határain belül, a mobil távközlési szolgáltatók szolgáltatási területén történő felhasználásra vonatkozik, roaming díjakat a Szolgáltató nem számít fel.

V. FELHASZNÁLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

 1. Felhasználó köteles a Szerződés időtartama alatt a Szolgáltatás havonta esedékes díját a IV. pontban foglaltak szerint megfizetni, valamint a Szolgáltatást jogszerűen és rendeltetésszerűen igénybe venni.
 2. A fenti V.1. pont értelmében amennyiben Felhasználó nem önmaga számára kívánja a Szolgáltatást igénybe venni, úgy Felhasználó köteles a nyomon követett személyeket vagy a nyomon követett eszközöket használó személyeket tájékoztatni a nyomon követés tényéről. A rendszer a beleegyezésük nélkül nem használható. Az e kötelezettség megszegésével kapcsolatban keletkezett igényekre vonatkozóan Szolgáltató bárminemű felelősségét kizárja.
 3. Felhasználó a Szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem engedményezheti, azokat nem ruházhatja át másra.
 4. Felhasználó tudomásul veszi, amennyiben a Szolgáltatás megrendelése során előfizetett az élet- és értékvédelmi riasztásokra (emelt szintű szolgáltatás) akkor köteles mindent elkövetnie, hogy téves riasztásokat azonnal jelezze a Szolgáltató 24 órás szolgáltató központjának a +36-1-345-1763-as számon. Amennyiben a riasztás téves és a "Téves" gombbal a Felhasználó a VEMOCO mobil applikációban nem jelzi ezt, úgy a téves riasztást követő felügyeleti hívásért 480 Ft-ot számolunk fel. Amennyiben a Felhasználót a riasztást követő Szolgáltató 3 percen belül nem tudja elérni a Szolgáltatás igénybevétele során megadott mobil telefonszámon és Szolgáltató ezért a sürgősségi ellátást riasztja, úgy a Felhasználó köteles a sürgősségi ellátás téves riasztása miatt felmerült valamennyi költséget Szolgáltatótól átvállalni.
 5. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Eszközt nem bontathatja meg, az abban található részegységeket nem módosíthatja, és a benne lévő SIM-kártyát nem távolíthatja el.
 6. Felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni Szolgáltatót, ha Eszköz, illetve az abban található SIM-kártya külső behatás következtében megsérült, vagy elveszett/eltulajdonították. A SIM-kártya pótlásából, vagy letiltásából eredő költségek Felhasználót terhelik. A SIM-kártya pótlásáig terjedő időszakban a Felhasználó a Szolgáltatási díj visszatérítésére nem jogosult. A Szerződés megszűnésekor Felhasználó köteles az Eszközben található SIM-kártyát haladéktalanul a Szolgáltató részére visszajuttatni.

VI. SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI

 1. Szolgáltató vállalja, hogy a Szerződés hatálya alatt a II.3. pontban meghatározott felületekhez állandó hozzáférést biztosít, annak érdekében, hogy a Felhasználó az Eszköz által felügyelt gépjárművek aktuális és 3 havi múltbeli adatait meg tudja tekinteni.
 2. Határozatlan időtartamú Szolgáltatási Szerződés esetén a Szolgáltató a Szolgáltatás díjában bekövetkező változásról 45 (negyvenöt) nappal korábban köteles értesíteni az Felhasználót az általa megadott e-mail címen.
 3. A Szolgáltató az általa biztosított összes szoftver felhasználási jogával rendelkezik és azokra jogszavatosságot vállal.
 4. Szolgáltató garantálja, hogy az Eszköz beszerelésére vonatkozó útmutató hiánytalan betartása esetén a Felhasználó járművében az Eszközzel összefüggésben nem keletkezik kár. Amennyiben az Eszköz a Felhasználó járművében kárt okoz, abban az esetben a Felhasználó köteles haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót a support@vemoco.com e-mail címen, azt megelőzően, hogy a jármű javít(tat)ását megkezdené. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ilyen bejelentések esetén a járművet saját szakértővel megvizsgálja. A kárigény benyújtásakor a bizonyítási kötelezettség a Felhasználót terheli.
 5. A Szolgáltatás hibás működése esetén a Szolgáltató a support@vemoco.com e-mail címen áll a Felhasználó rendelkezésére és 24 órán belül válaszol a feltett kérdésre, illetve munkanapokon 9:00-17:00 óra között elérhető a +36 30 350-1699 telefonszámon.
 6. A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért (különösen, de nem kizárólagosan: jármű eltulajdonítása, közlekedési baleset, üzleti haszon elmaradása, egyéb anyagi veszteség), amely a Szolgáltatás hibás működéséből ered. Ilyen esetben a Felhasználó kizárólag az időarányos szolgáltatási díj visszatérítésére jogosult.

VII. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

 1. Jótállás

  A Szolgáltatót a fogyasztónak minősülő Felhasználó (lásd: X.1. pont) részére értékesített Eszközre vonatkozóan a Polgári Törvénykönyv, valamint a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján 1 (egy) éves kötelező jótállási kötelezettség terheli, mely alapján a jótállás időtartama alatt a Szolgáltató a hibás teljesítés alóli felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza. A jótállás időtartama a tényleges teljesítéssel, tehát az Eszköznek a Felhasználó részére történő átadásával kezdődik. A Felhasználó a jótálláshoz fűződő jogainak érvényesítéséhez minden kétséget kizáróan igazolnia kell a vásárlás tényét.

  A jótállás a Felhasználó Polgári Törvénykönyvből eredő szavatossági jogait nem érinti.
 2. Kellékszavatosság

  A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztó (lásd: X.1. pont) és vállalkozás közötti szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

  A Felhasználó – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

  A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

  A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, fogyasztónak minősülő Felhasználóval kötött szerződés esetén is legfeljebb a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni kell a Szolgáltatóval. A Felhasználó közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 3. Termékszavatosság

  Az Eszköz hibája esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó – választása szerint – a VII.2. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

  A Felhasználót nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

  Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás Eszköz kijavítását vagy kicserélését kérheti. Az Eszköz hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania. Az Eszköz akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

  Termékszavatossági igényét a Felhasználó az Eszköz gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti, e határidő elteltével azonban jogosultságát elveszti. A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Felhasználó felelős.

  A Felhasználó termékszavatossági igényét az Eszköz gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja. A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
  • az Eszközt nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • az Eszköz hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

  A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

VIII. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ KÖTÖTT BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS

 1. Lehetőség van a Szolgáltató szerződött partnereivel, olyan biztosítási szerződések megkötésére, melyeknek feltétele a Szolgáltatás igénybevétele. Ilyen esetben a biztosítási jogviszony feltételeit a Felhasználó által a Biztosítóval megkötött biztosítási szerződés tartalmazza. A Szolgáltatás igénybevételéhez kötött biztosítási szerződések esetén, a Szolgáltató biztosítja a VEMOCO rendszer üzemeltetését és a szükséges adatok átadását a Biztosítónak, mely alapján a Felhasználó jogosult a Biztosító által nyújtott kedvezmények igénybevételére. A biztosítási kedvezmény mértékét az alábbiakban meghatározott vezetői viselkedési index határozza meg.
  Minden gépjárműről menet közben kb. 35-60 másodpercenként, üzemen kívüli állapotban kb. 1 óránként rögzíti az adatokat a VEMOCO rendszer:
  • Megtett km információk,
  • Sebesség információk,
  • Helykoordináta információk,
  • Gyorsulási információk,
  • Fékezési információk,
  • Fordulási gyorsaság információk,
  • Sebesség/sebességváltó fokozat korrelációs információk,
  • Motor fordulatszám információk,
  • Vezetési idő / pihenési idő korrelációs információk,
  • Vagy más, az Eszközzel a gépjárműből kiolvasható adatok.
  Ezekből az adatokból származtatott a vezetési viselkedési index (pl. korreláció az engedélyezett sebességhez képest stb.), vezetőnként napi bontásban, mely alapját képezi a Biztosító által nyújtott kedvezmény mértékének.
 2. Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul, hogy a biztosítási szerződés megkötésekor a Szolgáltató átadja a kiszállítandó Eszköz sorozatszámát a Biztosító számára. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a VEMOCO rendszer használatához kötött biztosítási szerződés időtartama alatt, a Biztosító a Felhasználó járműve által továbbított adatokhoz folyamatosan hozzáférhet, illetve azokról a Szolgáltató a Biztosító részére adatot szolgáltat.

IX. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

 1. A Szolgáltató jelen Szerződést bármikor jogosult rendes felmondás útján felmondani, 30 nap felmondási idővel, a Felhasználó részére megküldött e-mail értesítés útján.
 2. A Szerződést a Felhasználó kizárólag a megrendelést követő 60 nap elteltével jogosult rendes felmondás útján felmondani, 30 nap felmondási idővel, a Szolgáltató www.vemoco.com honlapján keresztül. A felmondási idő a honlapon történő felmondást követő napon kezdődik. A Szolgáltató a Felhasználó rendes felmondása esetén jogosult az előre megfizetett Szolgáltatási díjak megtartására.
 3. Abban az esetben amennyiben a Felhasználó díjfizetési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, úgy a fizetési késedelem 8. napját követően Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást felfüggeszteni. Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a fizetési késedelem eléri a 15 napot, úgy a Szolgáltatás automatikusan felfüggesztésre kerül. A Szolgáltatás felfüggesztése alatt keletkezett adatokat a Szolgáltató nem kezeli, arra vonatkozóan a későbbiekben adatot nem szolgáltat. A Szolgáltatás felfüggesztése esetén a Szolgáltatás – ugyanazon Szerződés keretében történő – ismételt igénybevételére, kizárólag a mindenkori Szolgáltatási árlista szerinti külön díj megfizetése mellett van lehetőség.
 4. Bármelyik Fél jogosult a Szerződés azonnali hatályú (rendkívüli) felmondására a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén. Azonnali hatályú felmondással a másik félhez ajánlott levélben intézett írásbeli nyilatkozattal, indoklási kötelezettséggel lehet élni, amennyiben a szerződésszegést elszenvedő Fél a másik Félnek írásbeli felszólítást küldött, melyben legalább 3 napos határidőt tűzött a szerződésszegés orvoslására, azonban a szerződésszegő Fél ennek a felszólításnak határidőn belül nem tett eleget.
 5. Felhasználó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen – de nem kizárólagosan – a díjfizetési kötelezettség írásbeli felszólítás ellenére történő elmulasztása, valamint a Szolgáltatáshoz kapcsolódó eszközök és felületek nem rendeltetésszerű, vagy jogszerűtlen használata.
 6. A fogyasztónak minősülő Felhasználó a Szerződéstől 8 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezik. Felhasználó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az Eszközt átvette és a Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtását megkezdte (felhasználónév és jelszó megküldése). A Felhasználó elállási nyilatkozatát a Szolgáltatói adatok között feltüntetett elérhetőségeken közölheti a Szolgáltatóval.
  Az elállási jog gyakorlása esetén az Eszköz visszajuttatásáról a Felhasználónak saját költségén kell gondoskodnia. Elállás esetén a Szolgáltató követelheti az Eszköz nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.
  Szolgáltató a Felhasználó elállása esetén a kifizetett összegeket a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül hiánytalanul visszautalja.
  A jelen pontban foglaltak kizárólag a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő Felhasználók (fogyasztó) tekintetében érvényesülnek.

X. ELÁLLÁS

 1. Az e fejezetben foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Felhasználóra vonatkoznak, aki árut vagy szolgáltatást vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban: Fogyasztó).

  A Felhasználó jogosult az Eszköznek, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. A Felhasználó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
 2. Ha a Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a XIII. fejezetben feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Felhasználó elállási nyilatkozatának megérkezését.
 3. A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az e fejezetben meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
 4. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Felhasználó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Felhasználó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
 5. A Felhasználó elállás esetén köteles a megrendelt Eszközt a Szolgáltató a XIII. fejezetben feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Felhasználó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) az Eszközt.

  Az Eszköz Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Felhasználót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Felhasználó semmilyen más költség nem terheli.
 6. Ha a Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Felhasználó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta az Eszközt, vagy a Felhasználó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte.

  A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja.

  A Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az Eszközben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

XI. ADATVÉDELEM

 1. Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató ellenőrizze, kezelje, tárolja, valamint az adatkezelés céljával összeegyeztethető módon harmadik személyek számára hozzáférhetővé tegye a szerződéskötés során megadott, valamint a Szolgáltatás nyújtása során keletkezett és továbbított adatokat. Az adatkezelés jogalapja az (Infotv.) 5.§ (1) a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Szolgáltatás megrendelésével és használatával adja meg.
 2. A Szolgáltató adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-71020/2013.
 3. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása során kezelt és tárolt adatokat a jármű mindenkori tulajdonosa, illetve üzembentartója részére kiadhatja.
 4. Az adatkezelés célja a Szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató az Infotv. 4. §-ában foglaltaknak megfelelően csak a Szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és ideig kezeli, illetve továbbítja a Felhasználó adatait. Felhasználó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltató az adatokat a Szolgáltatás és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások nyújtásában közreműködő harmadik személyek (különösen, de nem kizárólagosan: biztosító társaságok, műszaki segélyszolgálatok, stb.) számára hozzáférhetővé teszi. A Szolgáltató a Felhasználó kérelmére tájékoztatást nyújt az adattovábbítás címzettjeiről. A Szolgáltató a Felhasználó adatait nem teszi közzé, illetve – a jelen ÁSZF-ben rögzített kivételekkel – harmadik személyek részére nem adja át.
 5. Felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy az általa megadott adatokat a Szolgáltató marketing és piackutatás céljára felhasználja, illetve részére promóciós és egyéb ajánlatokat küldjön.
  Felhasználó hozzájárul továbbá, hogy a Szolgáltatás nyújtása során keletkezett és továbbított adatok a Szolgáltató Facebook felületén megosztásra kerüljenek, az általa szervezett játékok és egyéb promóciók vonatkozásában. A megosztásra – Felhasználó erre irányuló nyilatkozata alapján – beazonosításra alkalmas, illetve arra alkalmatlan módon is sor kerülhet.
 6. A Szerződés megszűnése esetén a Szolgáltató köteles a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos, Felhasználóra vonatkozó minden adatot a törvényi rendelkezéseknek megfelelően kezelni, a Felhasználó írásos kérése esetén pedig azokat törölni. A Felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.
 7. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a rendszer által tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

XII. PANASZKEZELÉS

 1. Felhasználó a Szolgáltatással, illetve a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
  Székhely: 9027 Győr, Budai utca 5/A
  E-mail: support@vemoco.com
 2. Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára.
  1. Fogyasztónak minősülő természetes személy Felhasználó esetén:
   • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál: Amennyiben a Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
   • Békéltető testület: A termékek és szolgáltatások minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.
  2. Valamennyi Felhasználó esetén:
   • Bírósági eljárás: Felhasználó jogosult a jelen Szerződésből származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint. Felek jogvitájuk esetére, alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság, valamint az értékhatártól függően illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bíróság eljárásának.

XIII. SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Szolgáltató cégneve: VEMOCO Telematics Kft.
Szolgáltató székhelye: 9027 Győr, Budai utca 5/A
Szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-09-187390
Szolgáltató adószáma: 24881151-2-08
Központi e-mail cím: info@vemoco.com

XIV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. Felek a Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott adatot, ismeretet, műszaki megoldást, elgondolást, információt kötelesek üzleti titkokként kezelni, azt a másik Fél hozzájárulása nélkül mással nem közölhetik, kivéve, ha erre jelen Szerződés felhatalmazza, illetve jogszabály, vagy hatósági határozat kötelezi őket.
 2. Egyik szerződő Fél sem felel a szerződéses kötelezettsége teljesítéséért abban az esetben, ha a Felek érdekkörén kívül eső, elháríthatatlan akadály merül fel. A Felek különösen ilyen esetnek tekintik a Szolgáltató hatáskörén kívül eső hardver és szoftver elemek meghibásodását. Szolgáltató nem felelős a Szolgáltatás használatához szükséges más szolgáltatások (pl. mobil hálózatok) igénybe vételéből eredő költségekért, illetve ezen szolgáltatások kieséséből fakadó károkért.
 3. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási Szerződésből származó jogait és kötelezettségeit az Felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül harmadik személyre ruházni. Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató jogai és kötelezettségei ez esetben e harmadik félre szállnak át a Szolgáltatási Szerződés alapján változatlanul.
 4. A jelen ÁSZF-re, valamint a felek jogviszonyára a magyar jog irányadó. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.
 5. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a Felhasználókat e-mailben tájékoztatja. A módosításokat a Felhasználók a Szolgáltatás igénybevételével kifejezetten elfogadják.
 6. A Szolgáltató a mindenkor hatályos ÁSZF-jét a http://vemoco.com/aszf honlapján mindenki számára megtekinthetően közzéteszi.
Budapest, 2014. 07. 07.